ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az SOS Ruhaszervízt mint varrodát Barcza Alexandra e.v.(1134 Bp. Dévai Bíró Mátyás tér 27 ) üzemelteti. Az adatkezelő a
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai
jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez
szükségesek.
A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek a következő hatályos
jogszabályokkal összhangban vannak:
• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről;
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban
Ektv.);
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (továbbiakban Reklámtv.);
• 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(továbbiakban Infotv.);
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az SOS ruhaszervíz a www.sosruhaszerviz.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel
kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők
a http://www.sosruhaszerviz.hu/adatvedelmi_tájékoztató.pdf címen.
Az SOS Ruhaszerviz fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztató bármikor
megváltoztatásra kerülhet. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a
felhasználókat. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk
alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Az adatkezelő vállalja, hogy a felhasználók személyes adatainak védelmében – különösen
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett – megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
1. Értelmező rendelkezések
Az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
• adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
2
• adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
• adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;
• adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
• EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;
• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (felhasználó, vásárló,
megrendelő, hírlevélolvasó stb);
• harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
• nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
• személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
3
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adaton végzik;
• adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 1. Adatkezelés, adatvédelem
  Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,
  helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
  Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a
  törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a
  nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb
  megfontolást nem igényel.
  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
  érdekében kezelhető. Az adatkezelés során – minden szakaszában – biztosítani kell, hogy az
  adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, az adatok pontosak és teljesek, és – ha
  az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek, valamint azt, hogy az érintettet
  csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
  szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos!
  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
  érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
  rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –
  törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
  rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
  A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
  kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
  adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
  Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül –
  harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
  ahhoz az érintett kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik
  országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes
  adatok megfelelő szintű védelme.
  4
  Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
  megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
  adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
  Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a
  személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz
  az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség
  esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
  Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
  vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
  hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és
  részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, amelyet a
  személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell. A jelen Adatvédelmi
  Tájékoztató kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire
  is.
  3. A személyes adatok és érintettek köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
  Az adatkezelésre az érintetteknek a regisztráció, illetve a termékek megrendelése során adott
  önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy
  körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A jelen
  Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére
  terjednek ki, mivel a személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában
  értelmezhetőek.
  Az adatkezelő – jelen Adatkezelési Tájékoztatóban – kötelezettséget vállal arra, hogy
  felhasználóinak bármely adatának felvételére, rögzítésére, kezelésére világos,
  figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt adatfelvétel
  módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor
  adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az adatkezelő felhívja a
  érintett figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell
  jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatja, így különösen a
  kezelendő adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, a felhasználás céljáról, az adatok
  továbbításáról, adatfeldolgozó igénybevételéről. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik
  azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy
  összekapcsolással adat felvételéről.
  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától
  eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles az érintettet tájékoztatni, és ehhez előzetes,
  kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a
  felhasználást megtiltsa. Az adatkezelő semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan
  felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
  5
  Minden olyan esetben, amikor az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás célzottan kiskorúak
  igénybevételére irányul, illetőleg olyan esetekben, amikor az adatkezelő számára, a
  felhasználótól szolgáltatott adatokból egyértelművé válik, hogy a felhasználó kiskorú, a
  szolgáltató kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételét – amennyiben ez technikailag
  lehetséges – kizárólag előzetes szülői (felügyelői) hozzájárulástól teszi lehetővé, és ilyen
  esetekben a hozzájárulás hiánya esetén lehetetlenné teszi a szolgáltatás igénybevételét. A 16.
  életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
  érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
  szükséges.
  3.1. Cookie-k (sütik) kezelése
  Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez a weboldal
  ún. „cookie”-kat vagy „sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott
  tartalommal szolgálhassunk felhasználóinknak. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok,
  amelyeket a weboldal helyez el a felhasználó számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye a
  felhasználó számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban.
  Amennyiben ezt nem teszi, illetve ha a „RENDBEN” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja
  a sütik használatát.
  A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
  adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld
  egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a
  felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
  A webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
  használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek
  használatához nem szükséges az érintettek előzetes hozzájárulását kérni.
  Alkalmazott cookie-k:
  • analitika, követés cookie;
  • webhelyen keresztüli követés;
  • bejelentkezési, vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a
  session cookie-k a látogató látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k
  arra szolgálnak, hogy a www.sosruhaszerviz.hu hatékonyabban és biztonságosabban
  tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy
  egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;
  Adatkezelés ténye, és kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok;
  Adatkezelés jogalapja: az érintettektől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
  használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
  közléstovábbítás, vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van;
  Érintettek köre: a webáruház látogatói;
  Adatkezelés célja: a felhasználók azonostása,a „bevásárlókosár” nyilvántartása és a látogatók
  nyomon követése;
  Adatkezelés időtartama: a session cookie-k esetén a webáruház látogatásának befejezéséig
  tart;
  6
  Adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel
  személyes adatokat az adatkezelő;
  Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az érintetteknek van lehetőségük a cookie-kat
  törölni a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai
  alatt cookie vagy süti megnevezéssel;
  3.1.1. Google AdWords konverziókövetés használata
  A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használ az adatkezelő, továbbá annak
  keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
  konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
  View, CA 94043, USA).
  Amikor a felhasználó a webáruházat a Google-hirdetés által ér el, akkor egy
  konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
  érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó
  nem azonosítható általuk.
  Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat a webáruházon keresztül
  nem lehet nyomon követni.
  Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
  szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
  statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódhatnak a hirdetésükre kattintó és
  konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
  információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
  Amennyiben nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,
  hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét, és így nem fog szerepelni a
  konverziókövetési statisztikában.
  További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
  https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
  3.1.2. A Google Analytics alkalmazása
  A webáruház a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző
  szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,
  amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott
  weboldal használatának elemzését. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a
  https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu címen tud részletes felvilágosítást
  nyújtani.
  A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk
  rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
  weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül
  7
  vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
  megrövidíti.
  A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
  lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja
  használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a
  webáruház üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint
  hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  A Google Analytics keretien belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
  vezeti össze a Google más adatival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének
  megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az
  esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
  használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
  általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatit (beleértve az IP-címet is), ha
  letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu .
  3.1.3. A Facebook használata
  Cookie-k használatával tárolhatók és fogadhatók azonosítók, illetve számítógépekre,
  telefonokra és más eszközökre vonatkozó egyéb információk. Más technológiákat – többek
  között a böngészőjében vagy a készülékén tárolt adatokat, a készülékéhez kapcsolódó
  azonosítókat – és egyéb szoftvereket is alkalmaznak hasonló célokra.
  A Facebook cookie-kat használ, ha rendelkezik Facebook-fiókkal, ha használja a Facebooktermékeket,
  köztük weboldalunkat és alkalmazásaikat, valamint, ha olyan más webhelyeket és
  alkalmazásokat keres fel, amelyek használják a Facebook-termékeket (például a „Tetszik”
  gombot vagy más Facebook-technológiát). A cookie-k lehetővé teszik a Facebooknak, hogy
  különféle Facebook-termékeket biztosíthasson felhasználóinak, valamint segítenek, hogy
  jobban megértsük a felhasználókkal kapcsolatban a birtokunkba kerülő adatokat. Ilyen adatok
  lehetnek például a más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információk, attól
  függetlenül, hogy regisztrált-e, illetve be van-e jelentkezve.
  További információt az adatok kezeléséről a https://www.facebook.com/policies/cookies/
  címen érhető el.
  3.1.4. Az Instagram haszználata
  A webáruház az Instagrammon keresztül cookie-kat, vagy más hasonló technológiákat (pl:
  képpontok, adatgyűjtő jelek) alkalmazó hirdetéseket továbbíthat eszközeidre.Az Instagram
  segítségével a webáruház saját hirdetéseit a felhasználókkal tudja megosztani, nyilvánossan.
  A felhasználó saját belátása szerint és kockázatára dönthet úgy, hogy olyan alkalmazásokat
  használ, amelyek az Instagramot vagy a felhasználó saját profilját az Instagram
  szolgáltatásban összekapcsolják a webáruház szolgáltatásaival (a továbbiakban egyenként:
  „Alkalmazás”), és az ilyen Alkalmazás a felhasználó Instagramon belüli profiljával
  érintkezésbe léphet, ahhoz kapcsolódhat, illetve adatokat gyűjthet és/vagy kérhet le onnan.
  8
  További információ az adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi címen érhető el:
  https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Inst
  3.2. Az adatkezelés célja:
  A Szolgáltató a megrendelés felvétele, módosítása, teljesítése, a megrendelt termékek díjának
  számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelései érvényesítése céljából, valamint
  termékeinek reklámozása, hírlevél küldése céljából jogosult adatkezelésre.
  • a honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének
  ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítse a látogatók adatait;
  • az ajánlat, és információkérés esetén a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
  információközlés;
  • a megrendelés és vásárlás esetén a megrendelés, a szerződés létrejöttének és
  feltételeinek bizonyítása, és a 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) előírásai
  alapján a megrendelő adatainak rögzítése, a vásárlási folyamatban létrejött szerződés a
  vásárlás jogi feltételeinek megteremtése;
  • a személyes adatok bizonyos körének továbbítása belföldi szolgáltatóhoz
  csomagküldés, postai levelek, információk;
  3.3. Az adatkezelés jogalapja, és az érintettek köre:
  Az adatkezelés jogalapja: az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
  Reklámtv. 6. § (5) bekezdése és minden esetben az érintett hozzájárulása.
  Az érintettek köre a www.sosruhaszerviz.hu weboldalon regisztrált felhasználók, a hírlevél
  küldéséhez hozzájárulók, valamint a regisztráció nélkül vásárlók.
  3.3.1. A www.sosruhaszerviz.hu weboldal látogatóinak adatai
  Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás
  működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói
  adatokat.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.
  A kezelt adatok köre: látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének
  IP-címe, a böngészőjének típusa, a megtekintett oldal és az előzőleg látogatott weboldal
  címe.
  Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
  3.3.2. A www.sosruhaszerviz.hu weboldal történő ügyféllevelezés
  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya,
  szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
  Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 3 év.
  A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
  • e-mail útján az sosruhaszerviz@gmail.com címen.
  A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, szállítási címadatok,
  számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
  Az adatok törlésének határideje:az utolsó bejelentkezéstől számított egy év, lezárt vásárlást
  követően az utolsó vásárlástól számított 8 év. A számviteli bizonylatokat az Sztv.169. § (2)
  bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
  Adattovábbítás: A személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4. pontja részletezi.
  A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
  • e-mail útján az sosruhaszerviz@gmail.com címen.
  4. Adattovábbítás belföldi szolgáltatókhoz
  A szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére
  továbbítani.
  Az adattovábbítás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve
  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.
  Az SOS Ruhaszervíz. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
  körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
  • a szolgáltató képviselői, illetve munkatársai,
  • a megrendelt termékek szállítását végző kézbesítő.
  Az adatokat a szolgáltató bizalmasan kezeli, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azok
  ne jussanak arra nem jogosult tudomására.5. A Felhasználók jogai személyes adataikkal kapcsolatban, jogorvoslat lehetőségei
  Az érintett – a szolgáltatás igénybevétele előtt és annak során egyaránt – jogosult megismerni,
  hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból, mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel
  közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint;
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását;
  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
  vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
  forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
  címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes
  adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett
  bármely – az adatai kezelésére vonatkozó – kérése esetén az adatkezelőnek a lehető
  legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül reagálnia
  kell, és közérthető formában, erre vonatkozó kérés esetén írásban tájékoztatnia kell az
  érintettet a meghozott intézkedésekről. A tájékoztatás a formájától függetlenül ingyenes
  kivéve, ha az érintett a folyó évben ugyanarra az adatkörre egyszer már kért tájékoztatást.
  Csak ebben az esetben állapíthat meg az adatkezelő költségtérítést. Az érintettet nem csak az
  adatai kezeléséről, hanem a már megtörtént zárolásról, illetve törlésről is tájékoztatni kell.
  Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes – az Infotv. a 9. § (1) bekezdésében,
  valamint a 19. §-ban meghatározott – esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az adatkezelő
  írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése
  alapján került sor.
  Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
  tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
  személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
  továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
  jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
  jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
  törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
  vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  12
  Az SOS Ruhaszervíz – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
  benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és
  annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
  adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
  megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
  intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
  korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
  annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
  az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
  A személyes adatot törölni kell, ha
  • kezelése jogellenes;
  • az érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
  törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
  határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
  rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
  érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
  adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
  értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
  mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
  azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
  vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
  Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről adatkezelő tájékoztatja a panaszost –
  az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Telefonos elérhetőség: +36 1/391-1400
  Fax: +361/391-1410
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Weboldal: www.naih.hu
  13
  Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
  követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel
  szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül
  az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
  bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén
  kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
  károsult, vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos
  vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
  6. Adatkezelő adatai
  Név: SOS Ruhaszervíz
  Székhely: 1139 Budapest Dévai Bíró Mátyás tér 27
  Telephely (levélcím): 1139 Budapest Dévai Bíró Mátyás tér 27
  E-mail cím: sosruhaszerviz@gmail.com
  Telefonos elérhetőség: (+36703957865)
  7. Adatfeldolgozó adatai
  Név: SOS Ruhaszervíz
  Székhely: 1139 Budapest Dévai Bíró Mátyás tér 27
  Telephely (levélcím): 1139 Budapest Dévai Bíró Mátyás tér 27

E-mail cím sosruhaszerviz@gmail.com
Telefonos elérhetőség: (+36) 70 3957865

Az SOS Ruhaszervíz és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások
ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy
az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a
szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az
alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Vác 2018.10.05